Kritinė demokratija


Kritinio mąstymo kaip švietimo priemonės panaudojimas kuriant demokratiškesnę, įtraukesnę ir tvaresnę visuomenę

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą


1 prioritetas

Pagalba asmenims įgyti ir tobulinti pagrindinius įgūdžius ir pagrindines kompetencijas.

2 prioritetas

Socialinė įtrauktis

3 prioritetas

Bendrosios vertybės, pilietinis įsitraukimas ir dalyvavimas


Mūsų projektas

DeCRIT yra “Erasmus+” projektas, parengtas pagal Key Action 2:  Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir keitimasis gerąja patirtimi, o konkrečiau – pagal 201 pagrindinį veiksmą: Strateginė partnerystė mokyklų švietimo srityje švietimo inovacijų srityje.

DeCRIT siekia sukurti aukštos kokybės intelektinę produkciją kuri gali padėti perkelti kritinį mąstymą į novatoriškų švietimo metodikų centrą:

IO1 – novatoriška Mokymo programa padedanti mokytojams skatinti kritinę demokratiją švietimo kontekste.

IO2 – tai E-mokymosi “MOOC” PLATFORMA skirta parodyti ir įgyvendinti kritinio mąstymo įgūdžius mokymo ir mokymosi procesuose.

Jį sukūrė įvairus konsorciumas Europos institucijų, koordinuojamas Ispanijos vidurinės mokyklos IES Legio VII  (Leonas, Ispanija).


Kritinė demokratija

Kodėl “Kritinė demokratija“?

Demokratija yra tai, ką paprastai laikome savaime suprantamu dalyku, tarsi ji būtų tik nepastebima, visa apimanti prieglauda, kurioje piliečiai randa prieglobstį. Tačiau šioje dabartinėje Europos visuomenėje susidurti su nuomonėmis apie švietimąpolitikąimigracijątechnologijasžodžio laisvę ar klimato kaitą kelia iššūkį Europos demokratijai, todėl labai svarbu, kad piliečiai ugdytųsi konkrečias kompetencijas, taip pat psichikos ir požiūrio strategijas, kad galėtų kritiškiau mąstyti ir veikti, taip siekdami vis sveikesnės demokratijos.

DeCRIT remiasi poreikiu skatinti kritinį mąstymą tarp mokinių ir jaunimo apskritai, suprantant jį kaip branduolinę strategiją arba meta-kompetenciją reikalingą asmeniniam tobulėjimui skatinti, socialinei įtraukčiai skatinti ir kitiems konkretiems įvairiapusiams įgūdžiams, reikalingiems demokratiniam įsitraukimui ir aktyviam pilietiškumui, įgyti.


Tikslai

Suteikti MOKYTOJAMS ir EDUKATORIAMS tinkamų įgūdžių, kad jie galėtų inovatyviai naudoti kritinį mąstymą kaip kryptinę strategiją savo kasdienėje veikloje.

Suteikti STUDENTAMS ir jaunuoliams tinkamų įgūdžių, kad jie galėtų naudotis kritiniu mąstymu kaip pagrindine gyvenimo kompetencija taikant inovatyvius mokymosi metodus.


Tikėtinas poveikis

Atsižvelgiant į apčiuopiamų rezultatų pobūdį, taip pat jo naudojimo ir sklaidos planą, numatomas toks DeCRIT poveikis:

  • Ilgalaikis daugelio naudos gavėjų įtraukimas  (apie 5000 mokinių / 200 mokytojų) į kritinio mokymo ir mokymosi metodikas.
  • Reikšmingas asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų įgijimas.
  • Plačiai paplitęs demokratinių vertybių ir aktyvaus pilietiškumo ugdymas pasitelkiant kritinį mąstymą mokymo ir mokymosi procese.
  • sukurti nuolatinius tarptautinius tinklus, kurie skatintų keitimąsi žiniomis apie švietimo inovacijas.
  • Geresnis kompetencijų mokytis visą gyvenimą įgijimas.
  • Informuotumo didinimas apie poreikį kurti daugiau atvirų mokymo programų atitinkančių šiuolaikinius švietimo ir socialinius poreikius.
  • Prisidėjimas prie Europos 2020 ir 2030 m. strategijų, skatinant lygybę, įtrauktį, tarpkultūriškumą arba suvokimą apie tvarumą.
  • Didelio masto projekto rezultatų sklaida.

“Akys mato tik tai, ką protas yra pasirengęs suvokti”

Henri BERGSON


Facebook Twitter Instagram
lt_LT